Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου (Χειμερινού και Εαρινού) ενός Ακαδημαϊκού Έτους Σπουδών, ακολουθεί εξεταστική περίοδος διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων, μία για κάθε εξάμηνο (1η Εξεταστική και 2η Εξεταστική, για χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, αντίστοιχα). Κατά τη 1η και 2η Εξεταστική Περίοδο οι φοιτητές εξετάζονται σε όλη τη διδακτέα ύλη εκείνων των μαθημάτων που δήλωσαν και διδάχθηκαν το χειμερινό (1η Εξεταστική) και εαρινό (2η Εξεταστική) εξάμηνο. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου (3η Εξεταστική Περίοδος -Σεπτέμβριος).

Εμβόλιμη Εξεταστική για τους επί πτυχίο φοιτητές: Σύμφωνα με τον Νόμο 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017/τ. Α΄), οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής του Α.Ε.Ι.

ΠΡΟΣΟΧΗ εάν δεν γίνει δήλωση μαθημάτων, ο κάθε φοιτητής (επί πτυχίο ή όχι) δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις σε κανένα μάθημα όλων των εξεταστικών περιόδων.

Οι εξετάσεις των μαθημάτων είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές και διεξάγονται βάση του Προγράμματος Εξετάσεων του Τμήματος. Σύμφωνα με τον  4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017/τ. Α΄), η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του Διευθυντή της Σχολής εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει τη φοίτησή του και συμμετέχει στις εξετάσεις σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος (για να δείτε το Κανονισμό διεξαγωγής των Εξετάσεων του ΑΤΕΙ-Θ, πατήστε εδώ.)

Η αντιγραφή κατά την διάρκεια των εξετάσεων θεωρείται σοβαρό Πειθαρχικό Παράπτωμα, και μπορεί να οδηγήσει σε ποινή με αποκλεισμό από τις εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων για περίοδο ενός ή δύο εξαμήνων. Για να δείτε τον Κανονισμό Πειθαρχικής Διαδικασίας Φοιτητών του ΑΤΕΙ-Θ πατήστε εδώ