Οι σπουδές στο Τμήμα διαρκούν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη ή οκτώ (8) εξάμηνα. Ένα Ακαδημαϊκό Έτος Σπουδών ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και διαρκεί έως και την 31η Αυγούστου. Κατά τα πρώτα επτά (7) εξάμηνα γίνεται θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται επισκέψεις σε ανεξάρτητες  μονάδες  τροφοδοσίας  ή  τμήματα  τροφοδοσίας νοσοκομείων,  ξενοδοχείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων καθώς και σε ιατρεία παχυσαρκίας νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης. Κατά το 8ο εξάμηνο οι φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης και την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας.

1. Οργάνωση μαθημάτων

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προσφέρονται συνολικά πενήντα ένα (51) μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής εργασίας και της πρακτικής άσκησης που αναφέρονται ως μαθήματα. Για την λήψη Πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση κατ’ ελάχιστο σαράντα (40) μαθημάτων που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 240 μονάδες ECTS.

Α. Τα μαθήματα ταξινομούνται, ως

  1. Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ): είναι τα μαθήματα υποβάθρου και τα βασικά μαθήματα της ειδικότητας, τα οποία είναι υποχρεωτικά και κοινά για όλους τους φοιτητές
  2. Μαθήματα κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά (ΕΥ): είναι υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας ή ΔΟΝΑ, τα οποία μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα οι φοιτητές από μία λίστα μαθημάτων
  3. Προαιρετικά μαθήματα (ΠΡ): είναι μη-υποχρεωτικά μαθήματα γενικής μόρφωσης ή μαθήματα εμβάθυνσης, υποδομής ή διεπιστημονικά, τα οποία μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν οι φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους.

 

Β. Με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο, τα μαθήματα χαρακτηρίζονται ως:

  1. Γενικού Υποβάθρου (ΓΕΝ. ΥΠ)
  2. Ειδικού Υποβάθρου (ΕΙΔ. ΥΠ)
  3. Ειδικότητας (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)
  4. Διοίκηση-Οικονομία-Νομοθεσία-Ανθρωπιστικές Σπουδές (ΔΟΝΑ)

Τα μαθήματα ΓΕΝ. ΥΠ προσφέρουν βασικές γνώσεις Χημείας, Βιολογίας, Στατιστικής και Πληροφορικής. Τα μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου και Ειδικότητας καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών και είναι αυτά που χαρακτηρίζουν την ειδικότητα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου.

Γ. Το κάθε μάθημα μπορεί να είναι:

  1. Θεωρητικό (Θ): περιλαμβάνει μόνον Θεωρητικό μέρος (Θ)
  2. Μικτό (Θ+Ε): περιλαμβάνει Θεωρητικό (Θ) και Εργαστηριακό μέρος (Ε)

Στα θεωρητικά μαθήματα παρουσιάζεται μια ευρεία περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου και τον σχετικό με αυτήν προβληματισμό. Στα εργαστηριακά μαθήματα, οι φοιτητές κάτω από την επίβλεψη και την καθοδήγηση του διδάσκοντα εκπαιδεύονται: α) στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών, β) στην ομαδική εργασία, γ) στη σύνταξη και συγγραφή εργασιών κλπ, ώστε να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες. Στα εργαστηριακά μαθήματα οι φοιτητές χωρίζονται σε ολιγομελείς ομάδες. Η παρακολούθηση των εργαστηριακών Τμημάτων είναι υποχρεωτική. Για να θεωρηθεί ότι ένα μικτό μάθημα ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο φοιτητής πρέπει να επιτύχει τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. Οι βαθμοί που παίρνει ο φοιτητής σε κάθε ένα από τα δύο μέρη συντίθενται στον τελικό βαθμό του μαθήματος σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές μονάδες που καθορίζουν τη βαρύτητα του θεωρητικού (60% του τελικού βαθμού) και του εργαστηριακού μέρους (40% του τελικού βαθμού) του μαθήματος. Εάν ο φοιτητής αποτύχει σε ένα από τα δύο μέρη του μικτού μαθήματος επαναλαμβάνει μόνο αυτό.

Δ. Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σ’ ένα μάθημα είναι προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως Προαπαιτούμενο του δεύτερου (Εξαρτώμενο). 

 

2. ECTS

Κάθε μάθημα χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό διδακτικών (πιστωτικών) μονάδων (Δ.Μ) ή μονάδων ECTS (European Credit Transfer System) Το σύστημα μονάδων ECTS αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS με σκοπό να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Σύμφωνα με τo σύστημα ECTS, σε κάθε μάθημα αποδίδεται μια αριθμητική τιμή (μεταξύ 1-60), η οποία εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, ένα πλήρες Ακαδημαϊκό Έτος Σπουδών ισοδυναμεί σε τουλάχιστον 60 μονάδες ECTS και κάθε πλήρες Εξάμηνο Σπουδών αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 30 μονάδες ECTS. Για την λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση κατ’ ελάχιστο σαράντα (40) μαθημάτων που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 240 μονάδες ECTS.

 

3. Αναλυτικό Πρόγραμμα-Περίγραμμα μαθημάτων

Για να δείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα και το Περίγραμμα των μαθημάτων του Τμήματος ανά εξάμηνο σπουδών, πατήστε εδώ.