Σκοπός της πτυχικακής εργασίας είναι η απόκτηση εμπειρίας από το φοιτητή στην μεθοδολογία της έρευνας και στον τρόπο συγγραφής ενός επιστημονικού κειμένου. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας είναι υποχρεωτική και ισοδυναμεί με 20 μονάδες ECTS. Ο χρόνος έναρξης της Πτυχιακής Εργασίας ορίζεται το 8ο Εξάμηνο Σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής,  δεν οφείλει πάνω από οκτώ (8) "ολόκληρα" μαθήματα ανεξαρτήτου ειδικότητας.

Η χρονική διάρκεια εκπόνησής της ορίζεται από ένα μέχρι τρία εξάμηνα. Η λίστα με τα θέματα των  πτυχιακών εργασιών διατίθενται από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) του Τμήματος. Μετά από συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή,  ο φοιτητής καταθέτει στην Γραμματεία Αίτηση Ανάληψης Θέματος Πτυχιακής Εργασίας.  

Με την ολοκλήρωση της Πτυχιακής Εργασίας, ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει  στη Γραμματεία του Τμήματος Αίτηση για Εξέταση. Η παρουσίαση – εξέταση της Πτυχιακής Εργασίας γίνεται παρουσία την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, και είναι ανοιχτή διαδικασία (παρουσία ακροατηρίου, π.χ. Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος και φοιτητές). Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών γίνονται σε κάθε εξεταστική περίοδο και σε ημερομηνίες που αποφασίζονται από το Τμήμα. Τόσο οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων εξέτασης πτυχιακών όσο και οι ημερομηνίες παρουσίασής τους, αναρτώνται στην ιστοσελίδα στις Ανακοινώσεις του Τμήματος.