ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Είδος Μεταπτυχιακών Τίτλων

Το Π.Μ.Σ. έχει δύο κύκλους :

Α) Τον «Εντατικό κύκλο» με διάρκεια ένα έτος

Β) Τον «Κύκλο Τμηματικής Φοίτησης» με διάρκεια δύο έτη

Ο απονεμόμενος τίτλος είναι :

«Διατροφή και Διαιτολογία» στην Κατεύθυνση «Διατροφή και Λειτουργικά Τρόφιμα»

Και

«Διατροφή και Διαιτολογία» στην Κατεύθυνση «Κλινική Διαιτολογία»

Δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, μετά την απόκτηση του ΜΔΕ να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε Ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια.

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) όλων των επιστημονικών κλάδων Ελληνικών, ή αναγνωρισμένων στη χώρα τους Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πτυχιούχοι τμημάτων με σχετικά ασθενές επιστημονικό υπόβαθρο στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ είναι δυνατό να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν μάθημα ή μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος.

Χρονική διάρκεια σπουδών

Για το εντατικό Πρόγραμμα η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ, ορίζεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα ή ένα (1) διδακτικό έτος. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης στο ΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα.

Για τον κύκλο Τμηματικής φοίτησης η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ, ορίζεται σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα ή ένα (2) διδακτικά έτη. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης στο ΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (6) διδακτικά εξάμηνα.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα και για τους δύο κύκλους «Εντατικό» και «Τμηματικής Φοίτησης» ανέρχονται στο ύψος των 4.000€ και η καταβολή τους γίνεται τμηματικά :

Στον «Εντατικό κύκλο» με διάρκεια ένα έτος

50% με την εγγραφή στο ΠΜΣ,

40% στην έναρξη του δεύτερου εξαμήνου και

10% με τη λήξη του ΠΜΣ

Τον «Κύκλο Τμηματικής Φοίτησης» με διάρκεια δύο έτη

50% με την εγγραφή στο ΠΜΣ,

40% στην έναρξη του δεύτερου έτους και

 

10% με τη λήξη του ΠΜΣ

ATEI | NOC

Copyright © 2013. All Rights Reserved.