ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 

Τύπος μαθήματος (Θ/Ε/Μ): Μ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3Θ + 3Ε

Διδακτικές μονάδες: 7

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Ε

Επίπεδο μαθήματος (Υ/ΕΥ): Υ

Προαπαιτούμενα: Κανένα

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στις έννοιες της βιοστατιστικής για την απόκτηση βασικών γνώσεων στη σχεδίαση πειραμάτων, τα οποία οδηγούν στη συλλογή, παρουσίαση και ερμηνεία των αριθμητικών δεδομένων. Εφαρμογές της βιοστατιστικής στην επιστήμη της διατροφής και διαιτολογίας με τη χρήση του πακέτου Excel σε Η/Υ.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Μεταβλητότητα-Μεταβλητή, πληθυσμός και δείγμα. Δειγματοληψίες: Ορολογία, σχεδιασμός του ερευνητικού έργου, πειραματικό σχέδιο, μέθοδοι δειγματοληψίας, ποσοτικές δειγματοληψίες. Συνόψιση και παρουσίαση δεδομένων: Ασυνεχή δεδομένα, συνεχή δεδομένα, διαγράμματα, μέτρα κεντρικής τάσεως και διασποράς, αριθμητικός μέσος όρος και ιδιότητές του, παραλλακτικότητα και ιδιότητές της, συντελεστές μεταβλητότητας, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, γεωμετρικός μέσος όρος, αρμονικός μέσος όρος, εύρος, μέση απόκλιση. Κατανομές πιθανοτήτων: Ορισμός, κανονική κατανομή, διωνυμική κατανομή, κατανομή του Poisson, πολυωνυμική κατανομή, κατανομή του μέσου όρου δείγματος, κατανομή t, κατανομή x2, κατανομή F. Όρια εμπιστοσύνης: Του μέσου όρου, της παραλλακτικότητας, ποσοστού, μεγέθους δείγματος. Έλεγχος υποθέσεων με συνεχή δεδομένα: Εισαγωγή για τον έλεγχο υποθέσεων, ότι ο μέσος όρος του πληθυσμού έχει μια ορισμένη τιμή, σύγκριση δύο παραλλακτικοτήτων, σύγκριση δύο μέσων όρων, όρια εμπιστοσύνης διαφοράς δύο μέσων όρων. Έλεγχος υποθέσεων με ασυνεχή δεδομένα: Το ποσοστό του πληθυσμού να έχει μια ορισμένη τιμή, έλεγχοι βαθμού προσαρμογής, σύγκριση δύο ποσοστών, έλεγχοι ανεξαρτησίας. Ανάλυση διακύμανσης: Ορισμός, αρχές πειραματικού σχεδίου, τελείως τυχαιοποιημένο σχέδιο, σύγκριση μέσων όρων, σχέδιο τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων, Λατινικό τετράγωνο, μετατροπή δεδομένων. Παλινδρόμηση και συσχέτιση: Γενικά για τη σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών, ευθύγραμμη συμμεταβολή, συσχέτιση και μη παραμετρικές μέθοδοι.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Εισαγωγή στο Excel και στη Βιοστατιστική. Συνόψιση, παρουσίαση και εισαγωγή δεδομένων στο φύλλο εργασίας. Κλίμακες στον Ποιοτικό Έλεγχο των τροφίμων. Δημιουργία φύλλων εργασίας και ασκήσεις συναρτήσεων. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας εμπειρικής έρευνας στο Excel. Περιγραφική στατιστική κι εφαρμογές με διαγράμματα στο Excel. Μορφοποίηση φύλλων εργασίας και γραφήματα με Η/Υ. Εφαρμογές στην κανονική, διωνυμική και Poisson κατανομή με Η/Υ. Εφαρμογές στην πολυωνυμική κατανομή, κατανομή x2, κατανομή F, κατανομή t με Η/Υ. Εφαρμογές του Excel για τα όρια εμπιστοσύνης και τον έλεγχο υποθέσεων με Η/Υ. Εφαρμογές και ασκήσεις με Η/Υ στην ανάλυση διακύμανσης. Εφαρμογές και ασκήσεις με Η/Υ στην παλινδρόμηση και συσχέτιση.

                 

Βιβλιογραφία

1. Πετρίδης Δ.: Εφαρμοσμένη στατιστική στην Τεχνολογία τροφίμων. Εκδ. Όμηρος, Θεσ/νίκη, 2011.

2. Agarwal B.L.: Basic statistics. Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 1998.

3. Φωτιάδης Ν.Α.: Εισαγωγή στη στατιστική για βιολογικές επιστήμες, Εκδ. University Studio Press, Θεσ/νίκη, 1985.

4. Μαχαίρα: Εισαγωγή στη στατιστική θεωρία & ασκήσεις. Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 1992.

5. Ζαχαροπούλου Χ.: Στατιστικοί μέθοδοι & εφαρμογές. Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 1995.

 

6. Βλαχάβας Γ., Εφαρμοσμένη Στατιστική με Χρήση του Πακέτου Mini Tab, 2011

 

ATEI | NOC

Copyright © 2013. All Rights Reserved.